jongeren

>> Jongeren
Innovatie jongerenwerk i.o.v. stedelijke jongerenwerkorganisatie
De vraag van een nieuwe jongerenwerkorganisatie naar ‘meer samenhang en kwaliteitsverbetering van inhoud en werkwijze’, resulteerde in de ontwikkeling en aansturing van een organisatie-breed ‘Programma Vernieuwing’. Werkzaamheden vooral: visievorming, draagvlak creëren, agendering, aansturen interne en externe werkgroepen, versterken van externe (jongeren) netwerken, coachen van medewerkers en deelname aan MT. Het resultaat was o.a.: visie en actie op doelgroep meiden en directe betrokkenheid van meiden bij planvorming en uitvoering van projecten, versterking van de samenwerking met jongerenorganisaties die vervolgens een rol gingen spelen in projecten en adviseerden op beleidsonderdelen en manieren om nieuwe jongerengroepen beter te bereiken.

Onderzoek jongeren in de jeugdzorg plus i.s.m. Universiteit Leiden
In het kader van een promotieonderzoek naar de rechtmatigheid van plaatsingen in de gesloten jeugdzorg meegewerkt aan interviews met jongeren die in een jeugdzorg plus voorziening verbleven ten tijde van de interviewreeks. Centraal in de interviews: de mate waarin zij bekend zijn met hun rechten tijdens de procesgang, de wijze waarop zij geïnformeerd worden, de begeleiding door advocaten en gezinsvoogden en hun verblijf en behandeling in de jeugdzorg instelling. Werkzaamheden vooral: interviews afnemen, reflectie en verslaglegging. De opbrengsten van de interviews worden meegenomen in het promotieonderzoek en worden citaten, ervaringen en voorbeelden van jongeren regelmatig (anoniem) gebruikt in lezingen en seminars over het promotieonderzoek of deze thematiek.

Visie– en beleidsontwikkeling jongerenwerk i.o.v. adviesbureau
De ambitie van twee welzijnsorganisaties om een kwaliteitsslag te maken in het jongerenwerk en te komen tot een langdurige samenwerking was de start van de samenwerking. Werkzaamheden: kansen, risico’s en mogelijkheden in kaart brengen, een plan van aanpak opstellen en het proces begeleiden om te komen tot een (inhoudelijke en strategische) ambitie. Dit alles resultaat in een plan met een heldere visie en ambities en concrete ideeën. Met dit stuk als basis, namen de organisaties deel aan een stedelijke aanbestedingsprocedure (waar ienb ook aan meegeschreven heef) die resulteerde in een 4-jarige opdracht het jongerenwerk in desbetreffende gemeente uit te voeren.

Planontwikkeling en implementatie groepsaanpak i.o.v. diverse gemeenten en organisaties
Voor een aantal gemeenten een aanpak rond jongerengroepen op straat ontwikkeld en in de 1e fase de coördinatie gedaan. Kern van de aanpak: realiseren van samenwerking tussen relevante partijen, contact met bewoners (jong en oud), oog en oor voor de lokale situatie -en mogelijkheden en komen tot zichtbare oplossingen. De werkzaamheden: maken van plannen van aanpak i.s.m. organisaties, zorgdragen voor een heldere en eerlijke communicatie met jongeren en andere bewoners, coaching van jongerenwerk(organisatie) en het versterken van de afstemming tussen de verschillende ketens. De afgelopen 10 jaar in 9 grote en middelgrote gemeenten aanpakken neergezet die het contact met straatgroepen hebben verbeterd en zorgden voor een duurzame en effectieve samenwerking en vermindering van overlast.