veiligheid

>> veiligheid

Kwalitatief onderzoek wijkincidenteni.o.v gemeente
Voor een grote wijk waar relatief veel veiligheids-incidenten plaatsvinden is na bron –en literatuuronderzoek en interviews met betrokken partijen een profiel opgesteld van de incidenten (aanleiding aard, betrokkenen) en zijn aanbevelingen geformuleerd over de wijze waarop incidenten voorkomen of eerder gesignaleerd kunnen worden. Werkzaamheden: brononderzoek en interviews doen, analyse maken en aanbevelingen formuleren en opstellen en presenteren van rapport. Op basis van dit rapport heeft de wijk versneld de samenwerking op vroegsignalering van incidenten ingezet, is de procedure rond het melden van incidenten aangescherpt en wordt een aantal aanbevelingen meegenomen in de aanpak en het beleid rond specifieke doelgroepen.

Kwalitatief onderzoek en advies huiselijk geweldi.o.v. gemeenten, organisaties, Veiligheidshuizen
Projectleiding van diverse onderzoeken naar de effecten van de aanpak huiselijk geweld met evaluatieve rapportages over werkwijzen (toepassing, draagvlak, knelpunten, effectiviteit en efficiëntie), resultaten (op individueel niveau, huishouden of aanpak) en aansturing en samenwerking. Ook vaak nadrukkelijker gekeken naar de mate waarin de zorg voor kinderen is geborgd m.b.t. kwaliteit van de interventies & de begeleiding en de concrete resultaten. Op onderdelen samengewerkt met experts maar altijd eindverantwoordelijk voor proces, inhoud en uitvoering van het onderzoek alsmede de communicatie. Regelmatig zijn de aanbevelingen overgenomen en is daarmee bijgedragen aan onder andere meer aandacht voor en vroegsignalering van kindermishandeling, scholing voor professionals en G4 beleid op huiselijk geweld.

Projectontwikkeling Aanpak ernstig overlastgevende gezinneni.o.v. gemeente
Aanleiding: het grote aantal ernstig overlastgevende gezinnen die veelvuldig in aanraking komen met politie en justitie en door hun gedrag een negatieve invloed hadden op het leefklimaat in de wijk. Oplossing: aan de hand van concrete casuïstiek – een aanpak ontwikkeld en uitgevoerd (kern: drang & dwang, hard & sociaal, samenwerking, gerichte acties, doorzettingsmacht), geëvalueerd en geadviseerd over de implementatie. Resultaat: een stad brede aanpak, die is geëvalueerd door Verwey-Jonker Jonker en effectief gebleken m.b.t. het verminderen van de overlast, het vroegtijdig signaleren, de zorg voor kinderen in de betreffende gezinnen en het succesvol interveniëren in samenwerking tussen partijen.

Innovatie vroegsignalering en toeleiding bij huiselijk geweldi.o.v. ASHG (voorloper Veilig Thuis)
Met partijen uit zowel zorg –als veiligheidsketen is een procedure en een casusoverleg ontwikkeld die de vroegsignalering, en een snelle toeleiding naar effectieve hulp bij huiselijk geweld verbetert. Kern: gestructureerd en op basis van actuele informatie – en in contact met betrokkenen – systeemgerichte afspraken maken over interventies op HG-incidenten. Werkzaamheden: ontwikkelen en beschrijven procedure, realiseren van draagvlak en samenwerking en voorzitten van casusoverleg. Deze werkwijze is regionaal ingevoerd en vormde de basis voor de Justitiële Casusoverleggen Huiselijk geweld die het mogelijk maakten om een goede afstemming tussen de justitie –en zorgketen rond huiselijk geweld te realiseren en nu ook binnen de ZSM aanpak het verschil te kunnen maken op het terrein van huiselijk geweld.