welzijn

>> welzijn

Interimmanageri.o.v. welzijnsorganisatie
In een welzijnsorganisatie met problemen (resultaten, samenwerking, aansturing), gedurende 6 maanden, diverse teams aangestuurd, met taakstellingen rond efficiency, samenwerking, kwaliteit en programmering. Werkzaamheden: coachen van medewerkers, dagelijkse leiding, externe samenwerking (her)opbouwen en formuleren van een toekomstbestending plan van aanpak (inclusief taakstellingen). In samenwerking met teams is een situatie gecreëerd waarbij het vertrouwen is hersteld, medewerkers grotere verantwoordelijkheden kregen en namen, doelgroepen beter bereikt werd en de waardering bij voor de dienstverlening steeg bij zowel partners, opdrachtgever steeg.

Projectleiding jeugd in de opvangi.o.v. vrouwenopvang
Een notitie ‘Jeugd & Gezin’ rond het belang van goede zorg voor kinderen in de opvang met besluiten over kwaliteit, aanbod en werkwijze vormden de start van dit ingrijpend verandertraject in de opvang. Opdracht: visie en besluiten concreet tot uitvoering brengen in samenwerking met de betrokken teams. In de eerste fase opgetreden als projectleider, met verantwoordelijkheden en taakstellingen op kwaliteit, werkprocessen, teamprestaties en (externe) samenwerking. In de tweede fase de nieuwe teamleider geadviseerd en gecoacht. Resultaat na een jaar: diagnostiek bij alle kinderen die de voorziening binnenkomen met – waar nodig – een plan van aanpak, een meer systeemgerichte blik en aanpak, aanpassingen binnen het aanbod voor kinderen (opvang, vrije tijd binnen en buiten de opvang) op inhoud en werkwijze en een grotere stem voor kinderen op thematieken die hen aangaan.

Proces begeleiding en en advies diversiteiti.o.v. organisatie voor sociaaal makelaarschap
Voor een middelgrote welzijnsorganisatie een professionaliseringsslag maken op het thema diversiteit. Dit omdat er bij werkers een grote verscheidenheid is in de wijze waarop zij (kunnen) omgaan met de diversiteit en dat weinig met elkaar besproken werd. Opdracht is om beelden die intern rond (elkaars) diversiteit leven – en mogelijk tot een onuitgesproken onderstroom leiden – zichtbaar en bespreekbaar maken en oplossen, adviseren naar bestuur en directie en waar nodig de organisatie vaardiger maken op dit thema. Werkzaamheden: interviews, groepsgesprekken, analyse en daarbij aansluiten bij bestaande trajecten en processen.

Procesbegeleiding en voorzitterschap risico (casus) overleggeni.o.v. Gemeente, organisaties, Veiligheidshuizen
Op diverse thematieken zoals wonen, jongerenoverlast, huiselijk geweld en risicogezinnen, (casus)overleggen geleid waarbij partijen uit verschillende sectoren tot oplossingen of aanpak moeten komen om een complexe, risicovolle of onveilige situatie te stabiliseren c.q. te verbeteren. Werkzaamheden in dit soort situaties procesmatig (agendering, organisatie, voorzitterschap, samenwerking), adviserend (analyse, interventies) en coachend (kwaliteit, samenwerking) met taken en verantwoordelijkheden op terrein van communicatie en resultaten.