wonen

>> Wonen
Planontwikkeling en coördinatie ernstig overlastgevende portieken i.o.v. woningcorporatie
Een aanpak ontwikkeld voor wooncomplexen waar sprake is van overlast, ruzies, vervuiling, vernielingen, (vermoeden van) onrechtmatige bewoning & criminele activiteiten en zorgsignalen zijn. Met de corporatie en zorg&veiligheid partijen wordt de situatie in beeld gebracht (o.a. door interviews met bewoners), doelen en gewenste situatie bepaald en een combinatie van gerichte interventies (zorg, drang & dwang, beheer, huurrecht) ingezet. Werkzaamheden: procesbegeleiding, analyse, advies. Onafhankelijk onderzoek naar de aanpak heeft aangetoond dat de werkwijze effectief is, gestelde doelen in 90% van de situaties worden behaald en in bijna alle portieken na een aantal jaar de woonsituatie nog stabiel is.

Coördinatie complexe woonsituaties i.o.v. woiningcorporaties
In complexe woonsituaties waar het wonen ernstig verstoord is – i.s.m. corporatie, betrokken bewoners en het professionele netwerk – komen tot een effectieve en duurzame oplossing die de woonsituatie verbetert voor direct betrokkenen en de omgeving. Werkzaamheden: informatie up to date maken en analyseren, met relevante organisaties een effectieve samenwerking realiseren en komen tot een koers en (een mix van) interventies die gericht zijn op het verbeteren van de situatie en resultaat hebben. Daarnaast voortgang bewaken, koers of acties bijstellen en zorgen voor een goede borging.

Evaluatie ‘Voorkom Huisuitzetting!’ i.o.v. gemeente
In opdracht van de partijen onderzoek uitgevoerd en aandacht besteed aan de succesfactoren en de verbeterpunten met betrekking tot het werkproces en de rol- en taakverdeling, maar ook hoe de kosten van het project zich verhouden tot de baten. De opbrengsten zijn vertaald naar een beperkt plan van aanpak met een aantal concrete aanbevelingen. Over de herijkte aanpak meldt de site van de Gemeente Utrecht, anno 2015: “het aantal huisuitzettingen door huurschuld is in Utrecht flink gedaald: dat is het resultaat van de gezamenlijke aanpak ‘Voorkom Huisuitzetting!’.(…). ‘Voorkom Huisuitzetting!’ maakt deel uit van een brede aanpak van de gemeente voor sociaal kwetsbaren.”